Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.K.S.I. PACKING NV

1. Alle prestaties geleverd door B.K.S.I. PACKING zijn uitsluitend onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden. B.K.S.I. PACKING is de Belgische vennootschap B.K.S.I. PACKING, met zetel te 2170 Antwerpen, Bredabaan 173, en met ondernemingsnummer BE 0440.976.846. 

2. Alle prestaties geleverd door B.K.S.I. PACKING zijn steeds onderworpen aan de Algemene Logistieke Voorwaarden 2015 (hierna ALV) zoals neergelegd op 9 oktober 2015 ter Griffie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen en Waasland, die hieronder meegedeeld worden. 

3. B.K.S.I. PACKING verpakt en/of conditioneert goederen volgens de voorwaarden van het Syndicat Emballage Industriel (afgekort: S.E.I.) versie van 7 juni 2013. Deze worden hieronder meegedeeld 

4. Overeenkomstig art. 2 van de ALV zijn alle door B.K.S.I. PACKING uitgevoerde transporten bovendien onderhevig aan de bepalingen van de internationale verdragen en dwingende wetgeving die op het betreffende transport van toepassing zijn, en zijn alle door B.K.S.I. PACKING uitgevoerde expeditie-, douane-, en BTW opdrachten onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden 2005 (ook CEB/VEA-voorwaarden genoemd), die hieronder meegedeeld worden. 

5. Met uitzondering van het verpakken en/of conditioneren van goederen zoals hierboven vermeld in punt 3, zijn alle activiteiten van goederenbehandeling bovendien onderworpen aan de bepalingen van de algemene voorwaarden voor de goederenbehandeling en de eraan verwante activiteiten aan de haven van Antwerpen (ook ABAS-KVBG-voorwaarden genoemd), die hieronder afgedrukt staan. Onder activiteiten van goederenbehandeling worden onder meer doch niet uitsluitend begrepen alle werkzaamheden van manuele of intellectuele aard die onder meer betrekking hebben op laden, lossen, behandelen, ontvangen, controleren, markeren, afleveren van goederen, bewaren, vervoeren in het (lucht)havengebied met inbegrip van alle aanverwante en bijkomende opdrachten. 

6. Wanneer er enige strijdigheid zou bestaan tussen een toepasselijke bepaling van de ALV en een toepasselijke bepaling van de hierboven opgesomde algemene voorwaarden, zal van beide bepalingen de gunstigste voor B.K.S.I. PACKING voorrang hebben op de voor B.K.S.I. PACKING minder gunstige. De hieronder vermelde bepalingen 7, 8, 9, 10 en 11 hebben echter voorrang op eventuele strijdige bepalingen van de ALV of andere toepasselijke hierboven opgesomde voorwaarden. 

7. B.K.S.I. PACKING is niet aansprakelijk voor welke schade ook ten gevolge van overlijden of een letsel of in de vorm van of ten gevolge van schade aan de toevertrouwde of aan andere dan de toevertrouwde goederen, veroorzaakt door (1) de afwezigheid, onjuistheid of ontoereikendheid van de informatie of documentatie verstrekt door de opdrachtgever, (2) de fout of nalatigheid van de opdrachtgever of van een derde, of (3) overmacht. 

8. Elke factuur van B.K.S.I. PACKING die niet binnen de 15 dagen na verzending van de factuur schriftelijk is geprotesteerd, zal onherroepelijk aanvaard zijn. 

9. Overeenkomstig art. 11.1. van de ALV is uitsluitend Belgisch recht van toepassing op alle overeenkomsten die B.K.S.I. PACKING sluit. De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn echter exclusief bevoegd over alle geschillen met betrekking tot de prestaties geleverd door B.K.S.I. PACKING alsook met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van elke overeenkomst waarbij B.K.S.I. PACKING partij is, onverminderd het recht van B.K.S.I. PACKING om zich als eiser tot een andere wettelijk bevoegde rechtbank te richten. De bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen zal niet exclusief zijn wanneer de betrokken vordering onderworpen is aan het CMR-verdrag of enige gelijkaardige dwingende regelgeving. 

10. Deze algemene voorwaarden sluiten uitdrukkelijk de toepassing van artikel 5.74 B.W. uit jegens B.K.S.I. PACKING. Deze bepaling kan aldus niet tegen B.K.S.I. PACKING ingeroepen worden 

11. B.K.S.I. PACKING aanvaardt enkel opdrachten die betrekking hebben op gevaarlijke goederen wanneer dat uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen met de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever een opdracht verstrekt voor goederen die niet als gevaarlijke goederen zijn omschreven en waarvoor de opdracht niet uitdrukkelijk door B.K.S.I. PACKING is aanvaard, is B.K.S.I. PACKING niet verplicht de opdracht uit te voeren of verder te zetten wanneer de goederen gevaarlijke goederen blijken te zijn. De opdrachtgever zal in dat geval B.K.S.I. PACKING vrijwaren tegen elke aanspraak van derden of overheden m.b.t. deze goederen en de opdrachtgever zal alle kosten vergoeden die ontstaan door het gevaarlijke karakter van de goederen. 

12. B.K.S.I. PACKING vindt uw privacy belangrijk en engageert zich dan ook om uw privacy te beschermen conform de beleidslijnen uiteengezet in haar privacy policy waarin de specifieke voorwaarden inzake de verwerking van uw persoonsgegevens worden vastgelegd. U kan de privacy policy van B.K.S.I. PACKING raadplegen op https://bksi.be/privacybeleid/. 

General Terms and Conditions of B.K.S.I. PACKING NV 

1. All services provided by B.K.S.I. PACKING are exclusively subject to the conditions set out hereafter. B.K.S.I. PACKING is the Belgian company B.K.S.I. PACKING, with its registered office in 2170 Antwerp, Bredabaan 173, with company registration number BE 0440.976.846.

2. All services provided by B.K.S.I. PACKING are always subject to the General Logistic Conditions 2015 (hereafter GLC) as registered on October 9, 2015, with the Clerk of the Chamber of Commerce and Industry of Antwerp and Waasland, and which are printed below. 

3. Packaging and/or conditioning of goods is done by B.K.S.I. PACKING according to the terms and conditions of the Syndicat Emballage Industriel (abbreviation: S.E.I.) version 7 June 2013. The version of these conditions is printed below. 

4. In accordance with art. 2 of the GLC, all transports carried out by B.K.S.I. PACKING are moreover subject to the provisions of the international conventions and mandatory legislation that apply to the subject transport mode and all forwarding, customs and VAT orders carried out by B.K.S.I. PACKING are subject to the provisions of the Belgian Freight Forwarders Standard Trading Conditions of 2005 (also called CEB/VEA conditions), which are printed below. 

5. With the exception of packaging and/or conditioning of goods as stipulated in point 3. above, all goods handling activities are furthermore subject to the provisions of the general conditions for goods handling and related activities at the port of Antwerp (also called ABAS-KVBG General Conditions), which are printed below. Goods handling activities include, but are not limited to all activities of a manual or intellectual nature related to, among other things, loading unloading, handling, receiving, checking, marking, delivery of goods, storage, transport in the airport/port area, including all related and additional assignments. 

6. If there would be any conflict between an applicable provision of the GLC and an applicable provision of the general terms and conditions listed above, the provision most favourable for B.K.S.I. PACKING will prevail over the provision less favourable for B.K.S.I. PACKING. However, the provisions 7, 8, 9, 10 and 11 mentioned below take precedence over any conflicting provisions of the GLC or other applicable conditions listed above. 

7. B.K.S.I. PACKING shall not be liable for any damage, as a result of death or injury or in the form of or as a result of damage to the entrusted goods or to other than entrusted goods, caused by (1) the absence, inaccuracy or inadequacy of the information or documentation provided by the client, (2) the fault or negligence of the client or of a third party, or (3) force majeure. 

8. Any invoice from B.K.S.I. PACKING that is not disputed in writing within 15 days following the sending of the invoice, will be irrevocably accepted. 

9. In accordance with art. 11.1. GLC all agreements concluded by B.K.S.I. PACKING will be exclusively subject to Belgian law. The courts of Antwerp, division Antwerp will have exclusive jurisdiction over all disputes concerning the services produced by B.K.S.I. PACKING as well as all disputes concerning the validity, interpretation or fulfillment of any agreement to which B.K.S.I. PACKING is a party, without prejudice B.K.S.I. PACKING right to enter any claim before another legally competent court. The jurisdiction of the courts of Antwerp will not be exclusive if the claim concerned is subject to the CMR Convention or any similar mandatory rules. 

10. These general terms and conditions expressly exclude the application of article 5.74 of the Belgian Civil Code against B.K.S.I. PACKING. This provision cannot be invoked against B.K.S.I. PACKING. 

11. B.K.S.I. PACKING only accepts orders relating to dangerous goods if this is explicitly agreed in writing with the customer. If the customer issues an order for goods that are not described as dangerous goods and for which the order has not been expressly accepted by B.K.S.I. PACKING, B.K.S.I. PACKING shall not be obliged to execute or continue the order if the goods turn out to be dangerous goods. In that case, the customer shall indemnify B.K.S.I. PACKING against all claims of third parties or authorities regarding these goods and the customer shall reimburse all costs arising from the dangerous nature of goods. 

12. B.K.S.I. PACKING values your privacy and is committed to protecting your privacy in accordance with the guidelines outlined in its privacy policy, which sets out the specific conditions concerning the processing of your personal data. You can consult B.K.S.I. PACKING privacy policy at https://bksi.be/privacybeleid/. 

© 2023 B.K.S.I. Packing nv. All rights reserved. Created by www.theworkinggroup.be.